Privacyverklaring

Zaate Hermenie Repke Tepke Echt (hierna: Repke Tepke) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Repke Tepke houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich dat:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Er om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd zal worden wanneer wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Er geen persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Repke Tepke op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en zij u hierop wil wijzen en deze rechten wil respecteren.

Als bestuur van Repke Tepke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Repke Tepke verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het bijhouden van een ledenadministratie
 • Het op de hoogte houden van activiteiten, evenementen en ander nieuws
 • Het uitnodigen voor ledenvergaderingen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Repke Tepke de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Repke Tepke opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de passieve administratie voor maximaal 7 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees en geïnteresseerden

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Repke Tepke verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsuitingen, nieuwsbrieven en/of gerichte contacten
 • Uitnodigingen voor concerten en overige muzikale activiteiten.

De grondslag(en) voor deze persoonsgegevens is (zijn):

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief, of;
 • Schriftelijke toestemming (bijvoorbeeld per e-mail)
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of een koppeling met Repke Tepke via sociale media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Repke Tepke de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Repke Tepke opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is;
 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken slechts persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Repke Tepke bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze interne systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Zaate Hermenie Repke Tepke Pey-Echt
Peijerstraat 69D, 6101GB Echt

info@repketepke.nl